Nabídka - Patentová a známková kancelář - Ing. Radmila Baumová, Žďár nad Sázavou

tel.: 777 193 964, filipenska@patent-online.cz
Pobavte se s patenty >>

Průmyslová práva

   - patent
   - užitný vzor
   - průmyslový vzor

Práva na označení

   - ochranná známka
   - označení původu

Rešerše
Konzultace a poradenství
Kolik to stojí?

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

Patent

Patent

Patent je ochranný dokument, který se uděluje
na technické řešení - vynález. Tím je zejména výrobek, zařízení k výrobě, chemická látka nebo výrobní postup. Majitel patentu má výlučné právo chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (na základě licenční smlouvy) nebo převést patent na jinou osobu. Vynález, na který byl udělen patent, nesmí být bez souhlasu majitele vyráběn, nabízen k prodeji nebo využíván třetí osobou pro průmyslové nebo komerční účely. Pokud se patent týká výrobních postupů, majitel může třetím osobám zakázat tyto postupy používat.
   Patenty jsou udělovány na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Z patentovatelnosti jsou vyloučeny objevy, vědecké teorie, matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů, pouhé uvedení informace. Patent nemůže být udělen na vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména zásadami lidskosti a veřejné morálky, dále na způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat, odrůdy rostlin a plemena zvířat a biologické způsoby jejich pěstování a šlechtění.
   Přihlášky vynálezů se žádostí o udělené patentu se podávají na Úřadě průmyslového vlastnictví. Pokud přihlašované řešení splňuje zákonné podmínky, Úřad na vynález udělí patent. Průměrná doba od přihlášení vynálezu
do udělení patentu se pohybuje od tří let výše. Patent platí 20 let od podání přihlášky.
Právní úprava - zák. č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákona č. 116/2000 Sb., prováděcí vyhláška č. 550/1990 Sb.

Užitný vzor

Užitný vzor

Takzv. "malým patentem", jak se rovněž užitný vzor nazývá, lze chránit technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné. Za technická řešení se nepovažují objevy, vědecké teorie
a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků (sledující estetické účely), plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů a pouhé uvedení informace. Užitným vzorem oproti patentu však nelze chránit biologické reproduktivní materiály a jakékoliv způsoby výroby.
   Užitné vzory se zapisují do rejstříku na základě
tzv. registračního principu, kdy Úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky vyhovuje kritériím novosti a tvůrčí úrovně, tj. zda je způsobilý k ochraně. V tom je hlavní rozdíl od systému patentového. Užitným vzorem lze získat ochranu řešení způsobilého k zápisu mnohem rychleji než patentem. Užitný vzor a patent lze vhodně kombinovat, aby majitel nového řešení získal optimální ochranu.
   Bez souhlasu majitele zapsaného užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Majitel zapsaného užitného vzoru, stejně tak jako u vynálezu, je oprávněn poskytnout licenci k využívání předmětu užitného vzoru jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést. Zapsaný užitný vzor platí 4 roky ode dne podání přihlášky, dobu platnosti zápisu užitného vzoru lze až dvakrát prodloužit, maximálně na 10 let.
Právní úprava - zák. č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

Průmyslový vzor

Průmyslový vzor

Průmyslovým vzorem lze chránit vnější vzhled - design výrobku. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový
a má-li individuální povahu. Průmyslový vzor se považuje
za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje případ, kdy byl průmyslový vzor, pro který se požaduje ochrana, zpřístupněn veřejnosti původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem během 12 měsíců
před dnem podání přihlášky.
   Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Majitel zapsaného průmyslového vzoru
do rejstříku má výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout licenci na užívání průmyslového vzoru nebo právo na průmyslový vzor převést. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba či uvedení na trh výrobku, ve kterém je chráněný průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován.
   Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.
Právní úprava - zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech
a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o průmyslových vzorech).

PRÁVA NA OZNAČENÍ

Ochranná známka

Ochranná známka

Nejrozšířenějším způsobem označování výrobků a služeb jsou ochranné známky, jako označení všestranně použitelné. Lze jej umístit na jakémkoliv výrobku nebo obalu,
v propagačních materiálech, na obchodních papírech,
v nejrůznějších rozměrech, tvarech, grafických úpravách,
v různobarevném nebo černobílém provedení.
   Ochrannou známkou je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno v rejstříku ochranných známek.
   Přihlášku může podat právnická nebo fyzická osoba, která vykonává povolenou hospodářskou činnost, a to pro výrobky nebo služby, které jsou předmětem její činnosti.
   Zápisem ochranné známky do rejstříku se z přihlašovatele stává majitel známky a jeho základním právem je výlučné právo označovat své výrobky nebo poskytované služby touto známkou. Spolu s jejím slovním, obrazovým nebo kombinovaným vyjádřením je oprávněn užívat i mezinárodně uznávanou značku R. Ochrannou známku přihlášenou v ČR lze rovněž chránit i mezinárodně.
   Majitel ochranné známky je oprávněn, v rámci svého výlučného práva
se známkou disponovat, přenechat právo k jejímu dočasnému užívání licenční smlouvou nebo převést. Vztahy mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence se řídí ustanovením obchodního zákoníku. Nabyvatelem licence může být pouze fyzická nebo právnická osoba, do jejíhož předmětu podnikání patří výrobky
či služby chráněné. Ochranná známka se dá rovněž zastavit, zdědit apod. Zavedená ochranná známka může podstatně zvýšit hodnotu majetku podniku.
   U právnických osob platí, že převod obchodního jména bez současného převodu podniku je nepřípustný. Na rozdíl od toho je ochranná známka samostatným právním subjektem a lze ji převést kdykoliv.
Právní úprava - zák. č. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, vyhl. č. č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Označení původu

Zákon č. 452/2000 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení umožňuje chránit názvy míst, oblasti či území, používané k označení zboží, jehož kvalita, pověst a vlastnosti jsou charakteristické pro toto místo, oblast
či území. Ochrana je časově neomezená, a nevýlučná, tzn. že příslušné označení může používat více subjektů, pokud splňují podmínky pro ozn. původu, resp. zeměpisné označení.
Příklady českých označení původu:
TŘEBOŇSKÝ KAPR, HOŘICKÉ TRUBIČKY, ŽATECKÝ CHMEL, JABLONECKÁ BIŽUTERIE
Právní úprava - zák. č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu
a zeměpisných označení a změně zákona o ochraně spotřebitele.

DRUHY PATENTOVÝCH PRŮZKUMŮ A REŠERŠÍ

1) Patentové průzkumy a rešerše tematické
- Průzkum na stav techniky
   Provádí se při určování úrovně určitého oboru, řešení rozvojových úkolů , hledání nových výrobních programů i např. při nákupu licencí, retrospektiva cca 5 let.

- Průzkum novosti (patentovatelnosti)
   Při podání přihlášky vynálezu nebo užitného vzoru ve všech dostupných dokumentech - patentové literatuře, odborném tisku, retrospektiva je prakticky neomezená.

- Průzkum patentové nezávadnosti (čistoty)
   Při tomto průzkumu se zjišťuje, zda nové řešení může být volně v příslušném státě využito bez nebezpečí porušení platných průmyslových práv třetích osob. Hloubka průzkumu je 20 let (doba platnosti ochranných dokumentů).

2) Rešerše bibliografických dat
- Rešerše na patentové rodiny (analogické dokumenty)
   Vynález přihlášený v tuzemsku lze přihlásit k zahraniční ochraně národní cestou nebo prostřednictvím nadnárodních institucí. Jedná se pak vůči původní přihlášce o analogické dokumenty - patentovou rodinu.

- Rešerše na jméno
   Z této rešerše lze vypozorovat inovační a obchodní záměry podniku (blokace určitého oboru patentovou ochranou), před obchodním jednáním se rešerší můžete přesvědčit, zda podnik uváděné patenty opravdu vlastní.

- Rešerše na právní stav patentových dokumentů
   V případě nalezení kolizního dokumentu nemusí být vždy pravdou, že dokument je platný. Podobně lze rešerše provádět v oblasti průmyslových vzorů
a ochranných známek.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Dalšími činnostmi patentového zástupce je např. zpracování licenčních smluv
k průmyslovým právům a zajištění převodů těchto práv mezi firmami. V oblasti průmyslového práva dochází v poslední době stále více k porušování práv
a nekalosoutěžnímu jednání jak mezi tuzemskými subjekty navzájem tak
i ze strany zahraničních firem - i zde Vám může patentový zástupce poradit, jak
při těchto sporech postupovat.

K Vašim dotazům můžete využít i formulář, který je uveden v odkazu Kontakt.

KOLIK TO STOJÍ?

Náklady na ochranu na ochranu průmyslových práv jsou složeny:
 - ze správních poplatků - zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, část IX.
 - z nákladů na služby účtované patentovým zástupcem - tarif bude zaslán
na požádání

Pokud máte konkrétní požadavek na cenu služby, kontaktujte nás >>.  Králi.cz webdesign